Fysisk Helhedsplan

Hvad er en fysisk helhedsplan?

Hedemarken står i perioden 2023 – 25 overfor en gennemgribende renovering. En stor renovering af AKB Hedemarken er nødvendigt, da vigtige bygningsdele har udtjent deres levetid. Samtidigt skal bebyggelsen sikres for fremtiden med en række miljøforbedringer.

Der skal derfor udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. En helhedsplan er en stor samlet plan, som ikke alene indeholder udskiftning af nedslidte bygningsdele, men også markante forbedringer af både bygninger og udearealer.

Helhedsplanen for renovering af AKB Hedemarken tager udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter som allerede findes: de markante tage, det hvide murværk, og alt det grønne.

Visionen

• Plads til alle – hele livet
• Asbestfrit boligområde
• Mindre energiforbrug til opvarmning
• Bedre indeklima
• Altaner til alle
• Haver til stueboliger
• Vedvarende energi, elektricitet fra sol
• Bedre tilgængelighed i fællesarealer
• Forbedret trafikforhold for gående, cykler og biler
• Bedre orientering, belysning og adgangskontrol
• Aktivitetshus
• Større biodiversitet og mere natur

Helhedsplanen indhold

Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden. Det er ikke muligt at ændre på de overordnede rammer for renoveringen, fordi de er fastsat af Landsbyggefonden.

Udfordringerne i Hedemarken er bl.a. udtjente bygningsdele såsom tage, faldstammer og ventilationsanlæg, træk- og kuldegener, indgangspartier, hvor uvedkommende har direkte adgang til opgangene.

Helhedsplanen består dels af vedligehold og fremtidssikring ved bl.a. efterisolering af facader og renovering af faldstammer, nye tage, renovering af opgange og trapperum, renovering af ventilationsanlæg samt fælles udearealer og private haver. Yderligere omfatter helhedsplanen, etablering af solceller på tagene, etablering af tilgængelighedsboliger, etablering af altaner i etageblokkene samt fælleshus.

Hedemarken består af 888 lejemål fordelt på familie- og ældreboliger og efter renoveringen vil der være 864 boliger.

Hvad indeholder helhedsplanen?

Vænget

• Nye tage med efterisolering og solceller
• Efterisolering af lette facader med nye facade overflader og sokkelisolering
• Nyt vindue i køkken
• Hulrumsisolering af murede gavle og ny sokkelisolering
• Nye emhætter med aftræk til facade
• Nye indgangspartier
• Opgradering af værn på adgangstrapper og altaner

Nyvej og Hedemarksvej

• Altaner til alle lejligheder 1.-3.sal inkl. nye altandøre
• Nye tage med efterisolering og solceller
• Efterisolering af lette facader med nye facade overflader
• Hulrumsisolering af murede facader og ny sokkelisolering
• Renovering af indgangspartier herunder nye glaspartier, efterisolering og ny dør med dørtelefon ind til opgange
• Maleristandsættelse af opgange
• Nye faldstammer og eftergang af eksisterende ventilationsanlæg
• Etablering af nye helt renoverede tilgængelighedsboliger i 8 opgange fordelt på 8 blokke
• Nye køkkener, nye vinduer og havedøre i opholdsrum, efterisolering og etablering af boligventilation i stueboliger
• Retablering af haver/udearealer ved blokkene inkl. nye hegn

Udearealer

• Forlængelse af sti, nord for blok 13 mod øst
• Gennembrydning af garagerne mod Hedemarksvænges parkeringsplads og etablering af ny stiforbindelse mod øst
• Etablering af nye affaldsøer og renovering af parkeringsgårde
• Opgradering og omlægning af stier ved den Grønne og Røde plads.
• Nye opholdsfelter til at afløse de, der nedlægges ved opgangene
• Etablering af ny cykelparkering
• Ny belysning
• Fælleshus (gamle ungehus)
• Ny genbrugsplads
• Ny materialegård
• Ny elevator til B-salen

Nye boliger

88 eksisterende boliger omdannes til 64 moderne boliger i etagehusene (24 boliger udgår).

De 8 opgange som skal ombygges til tilgængelighedsboliger er beliggende på Nyvej 25, 47, 49, 71, 73, 95 og Hedemarksvej 48, 70

De nye boliger kommer til at bestå af
• 8 styk 2-værelses på 63 m2
• 8 styk 3-værelses på 94 m2
• 48 styk 4-værelses på 111-116 m2

Hvem skal genhuses?

Permanent genhusning: 24 midtfor boliger nedlægges.

Frit valg mellem midlertidig eller permanent genhusning: 64 boliger bliver ombygget til tilgængelighedsboliger.

Det er kun beboere der bor i de 8 opgange, som skal ombygges til tilgængelighedsboliger som skal genhuses. Beboere i de 24 boliger som bliver sammenlagt skal permanent genhuses. Beboere i de 24 boliger, som ombygges til tilgængelighedsboliger, kan frit vælge mellem midlertidig- eller permanent genhusning. Ombygning af tilgængelighedsboliger vil vare ca. 6 måneder pr. lejemål. Beboere i de øvrige 108 stuelejligheder i etagehusene, skal midlertidigt genhuses imens gulvet udskiftes. Udskiftning af gulve i stuelejligheder i etagehusene vil vare ca. 6 uger pr. lejemål. Alle andre beboere i afdelingen skal ikke genhuses under renoveringen. Hele genhusningsforløbet med koordinering af praktiske forhold, muligheder og løsninger varetages af AKB´s genhusningsteam, i tæt dialog med hver enkelt beboer.

Økonomi

Det renoveringsarbejder, som indgår i helhedsplanen, koster i alt ca. 800 millioner kr. Landsbyggefonden støtter helhedsplanen med billige lån og huslejestøtte. Huslejestøtten bliver anvendt for at modvirke noget af huslejestigningen. Samlet set betyder det, at huslejen i Hedemarken stiger, men ikke så meget, som hvis afdelingen skulle optage et normalt renoveringslån. Huslejestigningen for helhedsplanen vil være ens for alle boliger. Afdelingens gennemsnitlige husleje er på (pr. 01-01-2023): 918 kr./m2 for almene boliger og 1.125 kr./m2 for ældre boliger.

Husleje med helhedsplan med støtte

Den nye husleje i 2023 kroner, efter renovering bliver på: 1.032 kr./m2 for almene boliger og 1.264 kr./m2 for ældre boliger. Dette medfører en huslejestigning på 12,42%.

Tidsplan

Foreløbig tidsplan (med forbehold for ændringer).

Opstart 2023 – Hedemarksvænge

April: Etablering af byggeplads på den Grønne Plads.
Maj: Start byggeri på Blok 13-14 (Hedemarksvænge: 97-143)
Hedemarksvænge med carporte Fra maj ’23 til midten af ’24.

Nyvej

Blok 1 og 2 fra forår ’24 til start ’25.
Blok 3 og 6 fra midt ’24 til forår ’25.
Blok 4 og 5 fra slutning ’24 til midt ’25.

Hedemarksvej

Blok 7 og 8 fra start ’25 til slutning af ’25.
Blok 9 og 10 fra midt ’25 til start ’26.
Blok 11 og 12 fra midt ’25 til medio ’26,

Herefter skal udearealer mm. gøres færdig og sagen forventes afsluttet slutning af ’26.

Oprindelig tidsplan – Forsinket pga. bla. pandemien

Referater og dokumenter

September 2023 – oplæg om genhusning i Hedemarken

—————————————————————–

Informationsflyer til informationsmøde d. 28. jan. 2020

Slideshow fra informationsmøde d. 28. jan. 2020

Referat af informationsmøde om den fysiske helhedsplan d. 28. jan. 2020

Afdelingsmøde 25.2.2020 – afstemning

Tema 1: Facader og altaner

Slideshow – Temamøde 1: Facader og altaner

Invitation til temamøde 2: Opgange, indgangspartier og tilgængelighedsboliger

Slideshow – Temamøde 2: Opgange, indgangspartier og tilgængelighedsboliger

Invitation til temamøde 3 – Stuelejligheder og private haver

Invitation til temamøde 4 – Friarealer, infrastruktur og fælleshus

Infofolder tema 4